Projekt v. 8.09.2016

Rozporządzenie

RADY MINISTRÓW

z dnia ………. 2016 r.

w sprawie edukacji w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej

Na podstawie art. 20 ust. 12 ustawy z dnia …. 20… r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. …, poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) właściwości organów ochrony ludności w zakresie zapewnienia edukacji społeczeństwa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

2) sposoby i tryb kształcenia oraz szkolenia podmiotów ochrony ludności,

3) zalecane formy i sposoby powszechnego edukowania społeczeństwa w zakresie ochrony ludności.

§ 2.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o podmiotach ochrony ludności i organach ochrony ludności należy przez nie rozumieć organy i podmioty określone odpowiednio w art. 4 i art. .. ustawy z dnia .. 20.. r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z …, poz. ).

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o edukacji należy przez to rozumieć kształcenie oraz nauczanie w systemie szkolnym, szkolenia realizowane w trybie pozaszkolnym oraz powszechne edukowanie społeczeństwa.

§ 3. Edukacja w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej organizowana jest w formach:

1) studiów dziennych, zaocznych oraz podyplomowych prowadzonych w uczelniach publicznych i niepublicznych,

2) przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” prowadzanego w placówkach szkolnych, zgodnie z przepisami określonymi w Dziale IV Rozdział 3 Edukacja dla bezpieczeństwa ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 poz. 827) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009. poz. 1131),

3) szkoleń podstawowych i doskonalących organizowanych dla organów administracji publicznej wszystkich szczebli oraz podmiotów ochrony ludności,

4) konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów szkoleniowych, instruktarzy itp.,

5) ćwiczeń praktycznych podmiotów ochrony ludności,

6) powszechnego propagowania wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz informowania o zagrożeniach oraz właściwym postępowaniu.

§ 4. Działalność edukacyjna z zakresu powszechnej samoobrony ludności prowadzona jest na podstawie przepisów Działu IV Rozdział 4 „Powszechna samoobrona ludności” ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2015 poz. 827).

§ 5. Szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zwane dalej „szkoleniami” organizowane są na szczeblu centralnym oraz terenowym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym) oraz w zakładach pracy.

§ 6. Obowiązkowi szkoleń podlegają:

1) na szczeblu centralnym:

a) wojewodowie i marszałkowie województw,

b) dyrektorzy generalni i dyrektorzy wydziałów urzędów wojewódzkich,

c) dyrektorzy lub kierownicy komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych właściwych w sprawach obrony cywilnej,

d) komendanci główni Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz komendanci wojewódzcy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, szefowie oddziałów Straży Granicznej oraz dyrektorzy biur komend głównych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej właściwych do spraw obrony cywilnej,

e) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla wojewódzkiego;

2) na szczeblu wojewódzkim:

a) starostowie,

b) wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast,

c) osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw obrony cywilnej w urzędach administracji szczebla powiatowego i gminnego,

d) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego,

e) komendanci powiatowych formacji obrony cywilnej;

3) na szczeblu powiatowym:

a) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych,

b) nauczyciele przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa,

c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla powiatowego,

d) komendanci gminnych formacji obrony cywilnej;

4) na szczeblu gminnym:

a) kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w zakładach pracy wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej,

b) nauczyciele przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa,

c) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla gminnego,

5) w zakładach pracy:

a) komendanci zakładowych formacji obrony cywilnej,

b) członkowie formacji obrony cywilnej szczebla zakładowego,

c) kierownicy zakładów pracy, osoby zatrudnione w zakładach pracy wykonujące zadania z zakresu obrony cywilnej.

§ 7. Organizatorami szkoleń są:

1) na szczeblu centralnym – Szef Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Kraju,

2) na szczeblu wojewódzkim – szef ochrony ludności i obrony cywilnej województwa,

3) na szczeblu powiatowym – szef ochrony ludności i obrony cywilnej powiatu,

4) na szczeblu gminnym – szef ochrony ludności i obrony cywilnej gminy,

5) w zakładzie pracy – kierownik zakładu pracy.

§ 8. Szkolenia organizuje się na poziomie podstawowym i doskonalącym w formie zajęć teoretycznych i praktycznych.

§ 9.1. Szkolenia podstawowe organizowane są przez właściwych terytorialnie szefów obrony cywilnej oraz kierowników zakładów pracy na podstawie planów oraz programów szkoleń.

2. Szkolenia podstawowe mają na celu przekazanie wiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, właściwości i odpowiedzialności podmiotów ochrony ludności w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej oraz opracowywania dokumentacji planistycznej dotyczącej ochrony ludności i obrony cywilnej.

§ 10.1. Szkolenia doskonalące mają na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkoleń podstawowych, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.

2. Formą szkolenia doskonalącego są szkolenia specjalistyczne organizowane i przeprowadzane przez podmioty ochrony ludności.

§ 11. Założenia programowe dla szkolenia podstawowego na szczeblu terenowym określa załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Program szkolenia na szczeblu terenowym opracowuje organizator szkolenia na podstawie założeń programowych, o których mowa w § 11.

§ 13. Osoba obejmująca stanowisko związane z ochroną ludności i obroną cywilną powinny zostać przeszkolona w ramach szkolenia podstawowego w terminie 1 roku od dnia objęcia stanowiska lub funkcji.

§ 14. Cykl szkoleniowy, obejmujący szkolenia podstawowe oraz doskonalące, powinien zostać zakończony w ciągu pięciu lat.

§ 15.1. W szkoleniach podstawowych organizowanych na szczeblu centralnym oraz terenowym mogą brać udział podmioty niewymienione w § 6.

2. Decyzję w tym zakresie podejmuje organizator szkolenia.

§ 16. Organizator szkolenia zapewnia właściwy poziom organizacyjno-merytoryczny zajęć dydaktycznych oraz prowadzi i przechowuje dokumentację szkolenia, której wykaz określono w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 17. Organizator szkolenia wydaje zaświadczenie o jego ukończeniu lub zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia. Wydane zaświadczenia podlegają ewidencjonowaniu.

§ 18. Realizacja szkoleń, może być zlecana placówkom dydaktycznym określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 19.1. Edukację powszechną społeczeństwa z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej zwaną dalej „edukowaniem” organizują organy ochrony ludności stosownie do występujących potrzeb, w szczególności w celu:

1) zapoznania z rodzajami zagrożeń i możliwością ich występowania,

2) przygotowania społeczeństwa do radzenia sobie na wypadek wystąpienia zagrożeń

poprzez określenie zasad postępowania,

3) zapoznania z systemami informowania, alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach,

4) budowania więzi społecznych i odpowiedzialnych zachowań poprawiających bezpieczeństwo lokalne.

2. Organy ochrony ludności współpracują z podmiotami ochrony ludności w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 20.1. Kierownicy placówek oświatowych zobowiązani są zapewnić możliwość uczestniczenia wychowanków w pozaszkolnych formach edukowania organizowanych przez organy ochrony ludności.

2. Kierownicy placówek uzgadniają miejsce i termin oraz formę spotkania edukacyjnego.

3. Organy ochrony ludności współdziałają z kierownikami placówek oświatowych i podmiotami ochrony ludności w celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zajęć.

4. Służby, straże stowarzyszenia zajmujące się ratownictwem zobowiązane są do nieodpłatnego edukowania w zakresie własnych kompetencji, zgodnie ze współczesną wiedzą oraz zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

5. Edukowanie, o którym mowa ust. 1 prowadzi się w formie:

a) wykładów,

b) instruktarzy,

c) prezentacji,

d) pogadanek,

e) pokazów.

§ 21.1. W powtarzalnym cyklu edukacyjnym dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych (etap I i II) należy zapewnić nie mniej niż jedną formę edukacyjną, o której mowa w § 20 ust. 1. prowadzoną przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Gminnych i Miejskich Straży, Służb Leśnych, WOPR, TOPR na obszarze ich działania.

2. Formy edukacji, o których mowa w ust.1. mogą być prowadzone, na zasadzie współpracy przez więcej niż jeden podmiot.

§ 22. Doraźne edukowanie społeczeństwa, organy ochrony ludności prowadzą poprzez informowanie o zagrożeniach i właściwym zachowaniu we własnym zakresie lub we współpracy z właściwymi służbami, inspekcjami, strażami, o których mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej z ……..(Dz. U. z … poz. …).

§ 23.1. Organy ochrony ludności oraz służby, inspekcje, straże, informują społeczeństwo o szczególnych zagrożeniach, na które są narażone oraz wskazują właściwe zachowania w szczególności poprzez:

1) organizowanie konferencji, udzielanie wywiadów do mediów (radio/telewizja) w celu przekazania koniecznych informacji,

2) zamieszczanie komunikatów i treści edukacyjnych na administrowanych stronach internetowych,

3) wykorzystywanie posiadanego sprzętu do rozgłaszania komunikatów i powiadamiania,

4) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Plik do pobrania w formacie PDF