Projekt v. 08.09.2016

Rozporządzenie

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia ………… 2016 r.

w sprawie utworzenia Krajowego Centrum Szkolenia Ochrony Ludności

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia ……. 20.. r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. …, poz. …) oraz na podstawie art. 5 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem …… tworzy się Krajowe Centrum Szkolenia Ochrony Ludności zwane dalej Centrum.

§ 2. Siedzibą Centrum jest ….

§ 3. Organem prowadzącym Centrum jest Szef Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Kraju.

§ 4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Centrum prowadzi kształcenie zawodowe, jako szkoła dla dorosłych w formach pozaszkolnych, o

których mowa w przepisach w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

§ 4. Status Krajowego Centrum Szkolenia Ochrony Ludności w ……. określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia./nie załączono/

§ 5. Rozporządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania

Plik do pobrania w formacie PDF