Projekt 28 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia ……. 20 … r.

w sprawie opracowania planów obrony cywilnej i planów działania urzędów w czasie stanu wojennego i wojny oraz planów ewakuacji ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia

Na podstawie art. …. ustawy z dnia …. r. o ochronie ludności i obronie cywilnej zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa zakres tryb i sposób opracowywania:

1) planu obrony cywilnej państwa,

2) planów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin,

3) planów działania urzędów w zakresie realizacji zadań ochrony ludności, po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny,

4) planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

§ 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) masowym zagrożeniu – należy przez to rozumieć sytuacje wywołaną działaniem sił natury/awariami technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku, charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą zagrożonych osób;

2) planie obrony cywilnej – należy przez to rozumieć dokument z zakresu obrony cywilnej w Polsce, opracowywany w celu ustalenia i przygotowania przedsięwzięć organizacyjnych i rzeczowych obrony cywilnej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, sporządzanym przez organy administracji rządowej i samorządowej, jednostki organizacyjne, instytucje oraz podmioty gospodarcze, które są zobligowane do przygotowania i realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej;

3) ewakuacji – należy przez to rozumieć przemieszczanie się ludności i transport mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych (przyjęcie ludności). Ze względu na rodzaj i skalę zagrożenia wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia, czyli:

a) ewakuacja I stopnia – polega na niezwłocznym przemieszczaniu się ludności, zwierząt, mienia z obszarów/miejsc, w którym wystąpiło nagle, nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Organizuje się ją na polecenie wójta, burmistrza /prezydenta miasta/, starosty, wojewody,

b) ewakuacja II stopnia – polega na uprzednio przygotowanym planowym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt lub mienia w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. Organizuje się ją na polecenie wójta, burmistrza /prezydenta miasta/, starosty, wojewody,

c) ewakuacja III stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji III stopnia podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2002 Nr 156 poz. 1301);

4) samoewakuacji – polega na przemieszczaniu się ludności z rejonów w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest w oparciu o własne możliwości (transportowe, zakwaterowania i inne);

5) staroście – należy przez to rozumieć również prezydenta miasta na prawach powiatu.

6) ludności – w przypadku art. dotyczących ewakuacji należy przez to rozumieć również zwierzęta i mienie.

§ 3.

Rozporządzenie określa opracowanie planów o których mowa § 1 w celu ustalenia sposobu realizacji zadań na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

§ 4.

Plan obrony cywilnej państwa opracowuje Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów może upoważnić Szefa Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej do opracowania planu obrony cywilnej państwa.

§ 5.

1. Plany obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, opracowują: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i wojewoda;

2. Plany ewakuacji/przyjęcia ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia opracowują: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i wojewoda.

§ 6.

Plany działania urzędów w zakresie realizacji zadań ochrony ludności, po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny opracowują ministrowie, szefowie urzędów centralnych oraz wojewodowie zgodnie z załącznikami 1 i 2 do rozporządzenia. Przedmiotowy plan działania składa się z minimalnego zestawu zadań z zakresu ochrony ludności niezbędnych do realizacji po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny. W planie należy wskazać minimalne siły i środki do realizacji tych zadań.

§ 7.

O nadaniu klauzuli niejawności planów o których mowa w § 1. pkt. 2-4 decyduje organ sporządzający plan stosownie do zawartych w nim informacji.

§ 8.

Plan obrony cywilnej o którym mowa w § 1. ust. 2 opracowuje urząd obsługujący organ ochrony ludności według zakresu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 9.

Organy ochrony ludności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. ………..) opracowują zestawienie zadań obrony cywilnej realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3.

§ 10.

Plany obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz plany ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia podlegają zatwierdzeniu przez organ wyższego szczebla właściwy w sprawach obrony cywilnej.

§ 11.

Plan obrony cywilnej podlega uzgodnieniu z organami administracji zespolonej i niezespolonej w części ich dotyczących.

§ 12.

Plan obrony cywilnej państwa podlega uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz akceptacji innych ministrów. Plan obrony cywilnej państwa zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Plan obrony cywilnej państwa posiada klauzulę poufności.

§ 13.

Podmioty ochrony ludności, przewidziane do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony ludności opracowują karty realizacji zadań obrony cywilnej według ustaleń właściwego organu obrony cywilnej. Wzór karty realizacji zadań obrony cywilnej stanowi załącznik nr 4.

Za opracowanie karty realizacji zadań obrony cywilnej odpowiadają kierownicy tych jednostek.

§ 14.

Do opracowania planu obrony cywilnej powołuje się zespół, według decyzji organu ochrony ludności określonego szczebla.

§ 15.

Organ ochrony ludności województwa określa i przekazuje powiatom szczegółowe zasady opracowania powiatowych planów o których mowa w § 1 pkt. 2 i 3.

§ 16.

Organ ochrony ludności powiatu określa i przekazuje gminom szczegółowe zasady opracowania gminnych planów o których mowa w § 1 pkt. 2 i 4.

§ 17.

Plan obrony cywilnej państwa sporządza się w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje u opracowującego, drugi egzemplarz przekazuje się Szefowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Kraju, a trzeci egzemplarz przekazuje się Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej uwzględnia krajowy plan obrony cywilnej w planowaniu obronnym. 4

§ 18.

Plany obrony cywilnej szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozostaje u opracowującego, drugi egzemplarz przekazuje się organowi wyższego rzędu.

§ 19.

1. Plany obrony cywilnej opracowuje się raz na trzy lata.

2. W trakcie obowiązywania planu wprowadza się stosowne poprawki wynikające ze zmiany okoliczności.

3. Zmian dokonuje się poprzez prowadzenie kart zmian, w których się ujmuje stosowne poprawki.

4. Zmiany podlegają uzgodnieniu z organem wyższego szczebla.

§ 20.

Plan obrony cywilnej składa się z:

a) planu głównego;

b) procedur postępowania;

c) kart realizacji zadań obrony cywilnej;

d) załączników funkcjonalnych;

e) informacji uzupełniających;

f) innych dokumentów, według decyzji organu sporządzającego plan.

§ 21.

Plan obrony cywilnej opracowany jest w formie:

a) dokumentów opisowych i aplikacji komputerowych pozwalających na zbierania i przetwarzanie danych niezbędnych do planów obrony cywilnej;

b) dokumentów graficznych – map, planów, szkiców i aplikacji komputerowych pozwalających zbierać, przetwarzać i wizualizować dane graficzne.

§ 22.

Integralną częścią planu obrony cywilnej jest:

1. plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia;

2. plan ochrony zabytków opracowany zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568);

Przedmiotowe plany stanowią załączniki do planu obrony cywilnej odpowiednio według poziomu administracji: krajowy do krajowego, wojewódzki do wojewódzkiego, powiatowy do powiatowego, gminny do gminnego.

§ 23.

Plany obrony cywilnej należy opracować i przedstawić do zatwierdzenia właściwemu terytorialnie organowi ochrony ludności wyższego szczebla w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. 5

§ 24.

Plany ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia opracowuje urząd obsługujący organ ochrony ludności według zakresu określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 25.

W celu realizacji zadań ewakuacji III stopnia:

1) szefowie Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej województw określą:

a) w uzgodnieniu z Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego rejony, z których będzie zachodzić konieczność ewakuacji, drogi po których planowana jest ewakuacja ludności, a ponadto po opracowaniu planu na szczeblu wojewódzkim dokonają jego uzgodnienia z właściwym terenowo szefem WSzW;

b) opracują po zebraniu ww. informacji wytyczne/zarządzenia do opracowania wojewódzkich i powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia ewakuowanej ludności), a ponadto:

przekażą szefom ochrony ludności i obrony cywilnej powiatów rejony, z których planuje się prowadzić ewakuację ludności;

zbiorą od szefów ochrony ludności i obrony cywilnej powiatów informacje na temat możliwości przyjęcia ludności w tych powiatach, które nie będą objęte powyższym planowaniem;

przekażą te informacje do powiatów.

c) po zebraniu ww. informacji w porozumieniu z ościennymi województwami określą potrzeby i możliwości ewakuacji (przyjęcia) ludności, a także uzgodnią zasady współpracy w powyższym zakresie;

2) szefowie ochrony ludności i obrony cywilnej powiatów na podstawie zarządzeń wojewódzkich oraz informacji otrzymanych od szefów ochrony ludności i obrony cywilnej województw opracują własne zarządzenia i określą:

a) szefom ochrony ludności i obrony cywilnej gmin rejony, z których planuje się prowadzić ewakuację ludności gmin oraz po uzgodnieniu z pozostałymi szefami gmin, w których proces ewakuacji nie będzie prowadzony rejony, do których może nastąpić przemieszczenie ludności.

§ 26.

Szefowie ochrony ludności i obrony cywilnej województw, powiatów i gmin określą zakres oraz sposób organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację I stopnia ludności zarządzi organ kierujący akcję ratunkową.

§ 27.

1) Plany ewakuacji (przyjęcia) ludności opracowują wójtowie, burmistrzowie, (prezydenci miast), starostowie i wojewodowie – terenowe organy obrony cywilnej.

2) Plany ewakuacji ludności II stopnia stanowią element planu zarządzania kryzysowego, a plany ewakuacji III stopnia element składowy planów obrony cywilnej.

§ 28.

W procesie planowania ewakuacji należy określić:

a) rejony objęte ewakuacją, trasy i docelowe miejsce przeznaczenia,

b) koncepcję ewakuacji,

c) skalę ewakuacji, w tym:

– wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych,

– wykorzystanie miejsc czasowego pobytu ludności ewakuowanej,

d) szczegółowe wykazy elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i sposób realizacji zadań przez poszczególne zespoły,

e) siły i środki możliwe do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym zestawienia planowanych środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu oraz źródła pozyskiwania materiałów i środków logistycznych oraz tryb ich pozyskiwania,

f) organizację łączności i kierowania ruchem,

d) sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego zaopatrzenia,

e) sposób powrotu osób oraz mienia do miejsc stałego zamieszkania lub innej lokalizacji po ustaniu zagrożenia,

f) płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi organami wojskowymi, Policji, Straży Granicznej oraz innymi podmiotami,

g) rolę i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w procesie ewakuacji,

h) sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia,

i) inne dane według potrzeb.

§ 29.

Dokumentację planistyczną wykonuje się w formie graficznej i opisowej.

§ 30.

Ewakuacji nie planuje się i prowadzi do:

a) rejonów leżących w bliskiej odległości wielkich ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych;

b) rejonów przewidzianych i prowadzonych działań wojennych;

c) rejonów przewidywanych zagrożeń (np. zatopieniami, pożarami itp.).

§ 31.

W procesie planowania i organizowania ewakuacji należy również uwzględnić:

a) kolejność ewakuacji (np. dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne itp.),

b) możliwość ograniczenia zabieranego bagażu,

c) kolejność opracowania planów – plany gminne, powiatowe i wojewódzkie.

§ 33.

Należy określić zasady wyposażenia w karty ewakuacyjne ludności, która podda się ewakuacji i nie będzie ewakuować się w ramach samoewakuacji. Wzór karty ewakuacyjnej stanowi załącznik nr 7.

§ 34.

W rejonach objętych ewakuacją, na trasach ewakuacji oraz w docelowym miejscu przemieszczenia organizuje się:

a) zespoły ewidencyjno-informacyjne (ZEI),

b) zespoły zbiórki osób ewakuowanych (ZZb),

c) zespoły załadowcze na środki transportu (ZZ),

d) zespoły pomocy medycznej (ZPM),

e) zespoły pomocy logistycznej, w tym pomocy technicznej (ZPL),

f) zespoły wyładowcze (ZW), zespoły rozdzielcze (ZR).

§ 35.

1. Analizę oraz praktyczne sprawdzenie procedur zawartych w planach na podstawie niniejszych wytycznych dla wybranego obszaru (rejonu), przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata.

2. Plany powinny być analizowane, sprawdzane i uaktualniane w każdym uzasadnionym przypadku, zwłaszcza jeżeli taka potrzeba wynika ze zmiany charakterystyki zagrożeń, postępu naukowo – technicznego oraz zmian zasad funkcjonowania podmiotów realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

§ 36.

Wprowadza się do użytku w rządowych organach administracji publicznej wszystkich szczebli odpowiedzialnych za ochronę ludności, w organach obrony cywilnej wszystkich szczebli oraz organizacjach, podmiotach, instytucjach i u osób fizycznych, których udział w planowaniu, organizacji oraz przebiegu procesu ewakuacji jest niezbędny „Instrukcję w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia”, stanowiącą załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 37.

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia na czas obowiązywania stanu wojennego i wojny opracowuje się w formie opisowej i graficznej.

§ 38.

1. Dotychczasowe plany obrony cywilnej poszczególnych szczebli ulegają unieważnieniu z dniem zatwierdzenia nowych planów obrony cywilnej.

2. Tracą moc Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 21.12.2011 r. w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej województw, powiatów i gmin z dniem ogłoszenia.

3. Tracą moc Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia z dniem ogłoszenia.

§ 39.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WIĘCEJ INFORMACJI (ZAŁĄCZNIKI) W PLIKU DO POBRANIA [PDF]