OBRONA CYWILNA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rozdział 1. Prawne aspekty obrony cywilnej
1.1. Stany gotowości obronnej
1.2. Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej
1.3. Świadczenia na rzecz obrony
1.3.1. Samorząd
1.3.2. Administracja rządowa
1.3.3. Służby – Policja, Państwowa Straż Pożarna, Państwowe Ratownictwo
Medyczne
1.4. Klęska żywiołowa
1.5. Zarządzanie kryzysowe
1.5.1. System zarządzania kryzysowego
1.6. Stan wyjątkowy
1.7. Stan wojenny
1.8. Świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny
1.9. Konwencje genewskie
1.10. Obowiązek obywateli w zakresie obrony cywilnej
1.11. Edukacja dla bezpieczeństwa
1.12. Powszechna samoobrona
1.13. Zakres działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin

Rozdział 2. Obrona cywilna w innych krajach – Czechy
2.1. Stan obecny
2.2. Zadania obywateli, przedsiębiorstw, administracji publicznej
2.3. Zasady finansowania ochrony ludności
2.4. Współpraca międzynarodowa

Rozdział 3. Zadania obrony cywilnej
3.1. Służba ostrzegawcza w połączeniu z wykrywaniem i oznaczaniem stref
niebezpiecznych
3.2. Ewakuacja
3.3. Przygotowanie i organizowanie schronów
3.4. Obsługa środków zaciemnienia
3.5. Ratownictwo
3.6. Służby medyczne i opieka religijna
3.7. Walka z pożarami
3.8. Odkażanie i inne podobne działania ochronne
3.9. Dostarczanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia
3.10. Doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych
klęskami
3.11. Doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej
3.12. Doraźne grzebanie zmarłych
3.13. Pomoc w ratowaniu dóbr niezbędnych dla przetrwania
3.14. Dodatkowe rodzaje działalności, w tym działalność planistyczna
3.15. Ochrona dóbr kultury
3.16. Działalność planistyczna i prace organizacyjne w zakresie obrony cywilnej
3.17. Sprzęt i środki ochrony indywidualnej

Rozdział 4. Ostrzeganie i alarmowanie
4.1. Struktury organizacyjne formacji systemu wykrywania i alarmowania
4.3. System wykrywania i alarmowania SWA
4.2. Zadania formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania
4.4. System wczesnego ostrzegania SWO

Rozdział 5. Formacje obrony cywilnej
5.1. Zadania formacji obrony cywilnej
5.2. Rodzaje formacji obrony cywilnej
5.3. Czasy osiągania gotowości do działania przez formacje obrony cywilnej
5.4. Formacje ratownictwa ogólnego
5.5. Formacje specjalistyczne – na przykładzie drużyny ratownictwa przeciwpowodziowego (DWZ)
5.6. Zasady opracowywania planów działania formacji
5.7. Układ treści meldunku o nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska

Rozdział 6. Ewakuacja ludności, zwierząt i mienia
6.1. Rodzaje ewakuacji
6.2. Zasady opracowania planu ewakuacji
6.3. Elementy organizacyjne ewakuacji (przyjęcia) ludności
6.4. Struktura zespołu zależna jest od zakresu realizacji zadań
6.5. Zaopatrzenie w żywność
6.6. Obowiązki mieszkańców

Rozdział 7. Działalność planistyczna w zakresie obrony cywilnej
7.1. Nowe wytyczne do wykonania planów obrony cywilnej
7.2. Treść planów obrony cywilnej
7.3. Część graficzna planu obrony cywilnej
7.4. Legenda – część opisowa planu obrony cywilnej