Projekt z dnia 8 września 2016 r.

USTAWA

z dnia …………….. 2016 r.

o ochronie ludności i obronie cywilnej

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa określa:

1) zasady organizacji i funkcjonowania ochrony ludności i obrony cywilnej oraz jej zadania w czasie pokoju, stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny;

2) organy właściwe w zakresie ochrony ludności oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej;

3) zasady informowania, ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami oraz edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony ludności;

4) prawa i obowiązki obywateli w zakresie ochrony ludności;

5) zasady przygotowania i funkcjonowania ochrony ludności w czasie wojny oraz realizowania zadań wynikających z pierwszego Protokołu dodatkowego do Konwencji genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 r. dotyczącego ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych sporządzonego w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. poz. 175 oraz z 2015 r. po. 1056);

6) zasady finansowania i zabezpieczenia logistycznego realizacji zadań ochrony ludności.

2. Ustawa systematyzuje terminologię ochrony ludności – która zawiera w sobie obronę cywilną jako przygotowanie i realizacja zadań ochrony ludności po wprowadzeniu stanu wojennego i w czasie wojny określonych ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183, 2281) oraz realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.).

WIĘCEJ INFORMACJI W PLIKU DO POBRANIA [PDF]