ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, OBRONA CYWILNA KRAJU, OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

1. PODSTAWY WIEDZY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM
1.1. Założenia kryzysu oraz j ego terminologia
1.2. Taksonomia sytuacji kryzysowych
1.3. Uregulowania prawne sytuacji kryzysowych
1.4. Założenia ustawy o stanie klęski żywiołowej
1.5. Analiza porównawcza systemów zarządzania kryzysowego w wybranych państwach NATO i ich przydatność dla przyjętych w Polsce rozwiązań
1.6. Kryzys ekologiczny i jego składowe
1.7. Powódź jako często występujące zjawisko kryzysowe
1.8. Pożar jako często występujące zjawisko kryzysowe
1.9. Kryzys polityczno-militarny, terroryzm światowy
1.10. Kryzys w stanach zagrożenia życia
1.11. Kryzys psychospołeczny i jego składniki
1.12. Ocena nadzwyczajnych zagrożeń
1.13. Ochrona przed klęskami żywiołowymi
1.14. Układ i treść planu przeciwpowodziowego
1.15. Osłona przeciwpowodziowa oraz ograniczanie zagrożenia powodzią
1.16. Zasady postępowania w nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska
1.17. Służby dyżurne oraz ich telefony alarmowe
1.18. System zarządzania w sytuacjach kryzysowych
1.19. Planowanie działań na wypadek sytuacji kryzysowych
1.20. Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposób zapobiegania im.

2. PODSTAWY WIEDZY O OBRONIE CYWILNEJ KRAJU
2.1. Zadania oraz organizacja obrony cywilnej w kraju
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce
2.3. Zadania OC w czasie pokoju oraz w okresie zagrożenia i wojny
2.4. Analiza zadań obrony cywilnej w czasie pokoju
2.5. Analiza zadań obrony cywilnej w czasie zagrożenia i wojny
2.6. Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji
2.7. Zbiorowe i indywidualne środki ochrony ludzi i zwierząt
2.8. Zasady zabezpieczenie produktów żywnościowych i rolnych
2.9. Ostrzeganie i alarmowanie ludności, system sygnałów alarmowych
2. l0. Analiza źródeł zagrożenia czasu pokoju oraz przeciwdziałanie im
2.11. Analiza zagrożeń czasu wojny
2.12. Podstawy międzynarodowego prawa humanitarnego
2.13. Obrona cywilna w wybranych krajach
2.14. Plan obrony cywilnej w zakładzie pracy (szkole i placówce oświatowej).
2.15.Modelowy plan obrony cywilnej

3. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
3.1. Ochrona informacji niejawnych w Polsce
3.2. Informacje niejawne a inne prawnie chronione tajemnice
3.3. Czynnik ludzki a ochrona dokumentów z informacjami niejawnymi
3.4. Oznaczanie dokumentów klauzulą tajności, klasyfikacja informacji
3.5. Środki ochrony fizycznej informacji niejawnych